ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะปี 2550-2554 โดยมียุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ ดังนี้


 

1.      ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

 

จากผลการศึกษาโครงการ Global Entrepreneurship Moniter (GEM) ในปี 2549 พบว่าประเทศไทยมีระดับกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการ ที่ร้อยละ 15.2 อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ 41 ประเทศที่มีการสำรวจ และมีทัศนคติในด้านบวกต่อความเป็นผู้ประกอบการ โดยลักษณะของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นกิจการให้บริการขนาดเล็กและมีมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจไม่สูงนัก และเน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 86 ของประชากรในวัยทำงานมีความปราถนาที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของตนเองแต่มีเพียง ร้อยละ 45 ที่มีความมั่นใจในทักษะและความสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ดังนั้นสิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายควรให้ความสำคัญ คือ กิจกรรมในช่วงเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจ ได้แก่ การสร้างความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนานวัตกรรม การใช้ระบบที่ปรึกษาและข้อมูลทางการตลาดในการมองหาโอกาสทางธุรกิจและการเข้า ถึงแหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

            ทิศทางการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างสภาพแวดล้อมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เชิงคุณภาพ และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเดิมในการผลิตสินค้าที่แข่งขันได้ให้เหมาะ สมตามระยะเวลาการเติบโตของธุรกิจ โดยการสร้างคุณค่าและเน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดระดับกลางขึ้นไป และตลาดเฉพาะมากขึ้น

 

            กลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่

 

1.1              การสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การให้ข้อมูลลู่ทางธุรกิจ การนำเสนอตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การสร้างแรงจูงใจทางภาษี เช่น ยกเว้นภาษีธุรกิจเกิดใหม่ เป็นต้น

 

1.2              การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ ตามขนาดและระยะการเติบโตของธุรกิจในการประกอบกิจการ ผ่านระบบการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการ สภาพปัญหาและสถานการณ์ ผ่านระบบบ่มเพาะ ระบบฝึกอบรม SMEs University ระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักวินิจฉัย

 

1.3              การเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี หรือใช้วัตกรรมของผู้ประกอบการ โดยการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากบริการข้อมูล องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การสนับสนุนให้เข้าถึงและใช้บริการทางเทคโนโลยีได้โดยสะดวก การสร้างเครือข่าย การยกระดับเทคโนโลยี และการต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

 

1.4              การยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตบุคลากร โดย การยกระดับความรู้ทักษะแรงงานเดิม แรงงานใหม่ ผ่านการฝึกอบรม การปรึกษาแนะนำ ส่งเสริมการสร้างและการเทียบระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและสวัสดิการในกิจการขนาดกลางและ ขนาดย่อม

 

1.5              การสร้างโอกาสในทางธุรกิจและการให้บริการองค์ความรู้ด้านการตลาด โดย การสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศการสนับสนุนให้ผู้ ประกอบการได้ใช้ประโยขน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการตลาด และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุกิจ

 

1.6              การ สร้างความตื่นตัว จิตสำนึก และธรรมาภิบาลแก่ผู้ประกอบการ เช่น การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจด้านการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบและโปร่งใส การบริหารจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้บริโภค เป็นต้น


 

 

2.     ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิต

 

จากข้อมูลปี 2549 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 29.6 มีสัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศร้อยละ 30.3 และมีสัดส่วนในการจ้างงานสูงสุด คือ ร้อยละ 39.4 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด วิสาหกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้าและบริการเพื่อการจำหน่ายภายใน ประเทศ บางส่วนเป็นผู้รับจ้างผลิตจากกิจการขนาดใหญ่ และมีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศสูง

 

            ทิศทาง เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากผู้รับจ้างผลิต ไปเป็นผู้สามารถออกแบบเองได้ และเป็นผู้สร้างตรายี่ห้อของตัวเองได้ในที่สุด  กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น

 

-          กลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม (Indigenous)  ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเบา (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก) กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวการ (เหล็กและโลหะประดิษฐ์ เครื่องจักรกลแม่พิมพ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ชิ้น ส่วน)และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากร (อาหาร ยาและสมุนไพร เฟอร์นิเจอร์ไม้ของขวัญ ของชำร่วย ของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์เซรามิกส์)

 

-          กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New Wave) ได้แก่ พลังงานทดแทน และผลิตภัณฑ์ที่ไต่ระดับที่สูงขึ้นของห่วงโซ่คุณค่าในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม


 

 

3.     ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการค้า

จากข้อมูลในปี 2549 สัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคการค้าคิดเป็นร้อยละ 29.2 มีจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการค้ามากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.0 และมีสัดส่วนในการจ้างงาน คือ ร้อยละ 27.6 ของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันภาคการค้าปลีก ค้าส่งขนาดกลางและขนาดย่อมต้องแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติรวมทั้งยังมี ปัญหาด้านกฎระเบียบภาครัฐที่ไม่เอื้อต่อการปรับตัวและการแข่งขัน อย่างไรก็ตามร้านค้าปลีกไทยยังมีจุดแข็งและโอกาสในด้านความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับผู้บริโภค และยังมีความสำคัญในการเป็นแหล่งอาชีพ แหล่งงาน แหล่งรายได้ของวิสาหกิจขนาดจิ๋วจำนวนมาก

 

    ทิศทางการส่งเสริมภาคการค้าปลีก คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้ บริโภคสมัยใหม่ และลดผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ขนาดใหญ่

 

กลยุทธ์ที่สำคัญในการส่งเสริมภาคการค้าปลีก ค้าส่ง ได้แก่

 

3.1  การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการค้าส่ง ค้าปลีก โดยการสนับสนุน ICT มา ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล การส่งเสริมด้านการจัดการ การค้าสมัยใหม่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์เพื่อสร้างตลาดและเพิ่มอำนาจต่อรองด้านการ จัดซื้อสินค้า ส่งเสริมการสร้างความแตกต่างของธุรกิจค้าปลีกรายย่อย เช่น การทำธุรกิจการค้าเฉพาะประเภท ธุรกิจแฟรนส์ไชส์ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในภาคการค้า การเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของ Trading Firm และการสร้างตรายี่ห้อ ในภาคการค้าปลีก ค้าส่ง

 

3.2  การ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบการกำกับดูแลภาคการค้าส่ง ค้าปลีก เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยการปรับกระบวนการส่งเสริมและแก้ปัญหาของผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก ให้มีความต่อเนื่องและมีลักษณะบูรณาการ ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการแข่งขันที่เป็นธรรม เช่น กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 2542 กฏหมายแฟรนไชส์ พรบ.ค้าปลีก เป็นต้น


 

 

 

4.     ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาคบริการในการสร้างคุณค่าและมุลค่าเพิ่ม

 

จากข้อมูลในปี 2549 สัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของภาคบริการมีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.2 มีจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการบริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.7 และมีสัดส่วนในการจ้างงาน คือ ร้อยละ 33.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดโดยภาคบริการเป็นภาคธุรกิจที่ทวีความสำคัญมากขึ้นตลอด 10 ปีที่ผ่านมาและมีการขยายตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และการส่งออก กลุ่มบริการเป้าหมายในการส่งเสริม แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบริการซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจ และกลุ่มบริการซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภค สำหรับสาขาบริการเป้าหมาย ได้แก่ การบริการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องและกลุ่มบริการอื่นๆ ประกอบด้วย 1. สารสนเทศและซอฟต์แวร์ รวมทั้ง digital content 2. บริการที่ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจ 3.บริการสุขภาพและความงาม 4.บริการออกแบบและการก่อสร้าง 5.บริการโลจิสติกส์ 6.ธุรกิจบันเทิงและ 7.บริการการศึกษา

 

            ทิศทางการส่งเสริมภาคบริการ สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างคุณค่าและมูลค่า รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคบริการกับ ธุรกิจขนาดใหญ่


 

 

5.      ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคและท้องถิ่น

 

วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคเป็นการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ ต้องการในท้องถิ่นและในประเทศเป็นส่วนใหญ่โดยยังขาดความตื่นตัวและความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ขาดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม สูง รวมทั้งขาดความรู้และความพร้อมในด้านการตลาด การขาย อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจในภูมิภาคและวิสาหกิจชุมชนมีจุดเด่นในด้านการมีศักยภาพสูงในการนำ เอาทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น วัตถุดิบ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งนำไปสู่การสร้างงานและรายได้สู่ภูมิภาคและท้องถิ่นชนบท

 

            ทิศทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคและท้องถิ่น คือ การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและความเชื่อมโยงธุรกิจของวิสาหกิจในภูมิภาคและ พัฒนาศักยภาพการผลิต การจัดการธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ของวิสาหกิจในภูมิภาคและชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีบทบาทใน การสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก


 

6.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ

 

วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมขาดความตระหนักหรือแรงจูงใจ ความรู้ ความสามารถ หรือกำลังทุนที่เพียงพอที่จะยกระดับเทคโนโลยีการผลิต การจัดการได้โดยลำพัง ภาครัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทการส่งเสริมผ่านการสนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความ สะดวกและโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา ซึ่งเป้าหมายคือ การสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการเพิ่ม ผลิตภาพและมีนวัตกรรมอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยังมีความจำกัด ทั้งในด้านปริมาณที่มีไม่เพียงพอในการให้บริการคุณภาพการให้บริการ นอกจากนี้ยังขาดการเชื่อมโยงบริการด้านต่างๆ รวมทั้งยังขาดการพัฒนาปัจจัยเอื้อบางประการที่สำคัญ

 

            ทิศทางการพัฒนาปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยเอื้อในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมให้สูงขึ้น ทั้งยังต้องสามารถช่วยเพิ่มความเข้มแข็งของกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขันให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการปรับตัวไปสู่กิจการที่ใช้ฐานความรู้และมีพลวัตรสูง


 

 

edit @ 2 Feb 2011 15:02:51 by fluke

Comment

Comment:

Tweet

I appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Awesome.

#449 By ugg soldes (202.105.61.227) on 2013-11-02 16:46

I value the article.Really looking forward to read more.

#448 By bottes minelli pas cher (219.136.102.208) on 2013-11-01 09:57

Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that Ive really loved browsing your blog posts. After all Ill be subscribing in your feed and I am hoping you write again soon!

#447 By bottes pluie enfant decathlon (219.136.102.208) on 2013-10-31 15:14

This was one of the best things I've ever seen.

#446 By bottes mollets larges sarenza (202.105.62.162) on 2013-10-30 20:14

I do agree with all the ideas you have presented in your post. Thanks for the post.

#445 By ugg homme pas cher (219.136.102.20) on 2013-10-21 21:16

I much like the precious information you provide you with as part of your articles.Ill bookmark your weblog and take a look at once again below continually.Im quite guaranteed Ill learn considerably of new things suitable here! Great luck to the next!

#444 By ugg prix réduit (14.121.28.138) on 2013-10-20 16:57

Very informative article post.Really looking forward to read more. Really Great.

#443 By ugg australia femme soldes (219.136.101.245) on 2013-10-20 09:40

showthread.php?p=

#442 By ds lite pas cher (14.150.73.132) on 2013-09-30 20:15

community/viewTopic/

#441 By camiseta del barca nueva (14.150.73.132) on 2013-09-30 20:05

threadid=

#440 By vetement de fitness (14.150.73.132) on 2013-09-30 16:26

/boards/topic

#439 By sac hermes kelly vintage (14.150.73.230) on 2013-09-27 05:33

threads/newreply.php?p=

#438 By sacs lancel (202.105.62.88) on 2013-09-24 11:35

/forum/user/

#437 By maillot psg (202.105.90.18) on 2013-09-14 01:10

viewtopic.php?f=

#436 By maillt de fot pas cher (202.105.90.18) on 2013-09-14 00:11

story.php?title=

#435 By maglie portiere (202.105.60.226) on 2013-09-13 00:37

profile.php?id=

#434 By nouvelle collection sac hermes (202.105.60.226) on 2013-09-12 23:08

great blog! the information you provide is quiet helpful, why i was not able to find it earlier. anyways ive subscribed to your feeds, keep the good work up.

#433 By venta de camisetas de futbol online (202.105.62.186) on 2013-09-08 17:19

index.php?s= showtopic=

#432 By sac hermes birkin prix neuf (202.103.133.104) on 2013-08-29 00:00

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!
<a href="http://sensuouslondon.com" >???????? ???????? ??????</a>

#431 By ???????? ???????? ?????? (200.41.7.75) on 2013-08-28 22:53

My spouse and I stumbled more than here various web site and thought I should examine things out.
??????? http://sensuouslondon.com

#430 By ??????? (46.229.136.224) on 2013-08-28 09:48

I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers
<a href="http://sensuouslondon.com" >es autor del homepage</a>

#429 By es autor del homepage (85.233.90.6) on 2013-08-28 08:51

this is great blog, I will certainly be back.

#428 By maillot football pas cher (219.136.102.70) on 2013-08-28 04:17

i can concur with the write-up
page d'accueil de visite http://sensuouslondon.com

#427 By page d'accueil de visite (77.94.48.5) on 2013-08-27 14:55

Not so negative. Fascinating points here
<a href="http://sensuouslondon.com" >comentador</a>

#426 By comentador (119.167.231.72) on 2013-08-27 11:34

you're really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you're doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you've done a great job on this topic!
<a href="http://sensuouslondon.com" >???????? ?????</a>

#425 By ???????? ????? (94.180.114.186) on 2013-08-26 13:03

I will immediately grab your rss as I can not find your email subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.
????? http://sensuouslondon.com

#424 By ????? (86.184.143.73, 60.223.255.141) on 2013-08-26 13:03

I much like the precious information you provide you with as part of your articles.Ill bookmark your weblog and take a look at once again below continually.Im quite guaranteed Ill learn considerably of new things suitable here! Great luck to the next!

#423 By maillot mexique noir (14.147.206.106) on 2013-08-23 20:37

index.php?/topic/

#422 By maillot equipe de france euro 2012 (113.119.53.185) on 2013-08-22 20:15

Ill apply this idea It can be fun!

#421 By lunette ray ban (202.105.63.158) on 2013-08-21 16:19

index.php?act=post

#420 By ray ban wayfarer (202.105.90.101) on 2013-08-20 03:55

?board=*

#419 By maillot angleterre rugby 2012 (14.150.72.155) on 2013-08-17 02:26

index.php/topic,

#418 By maillot de foot pas cher (14.150.72.155) on 2013-08-16 14:05

posting.php?mode=reply

#417 By made in sport maillot (14.150.72.155) on 2013-08-16 13:41

webboard/index.php?topic=

#416 By maillot angleterre rugby 2012 (14.150.72.155) on 2013-08-16 12:16

Very informative article post.Really looking forward to read more. Really Great.

#415 By http://maillotmanchestercity.1to1elite.com/ (14.147.207.247) on 2013-08-15 09:05

copiez les dossiers à la racine de votre actualizar r4 upgrade revolution for ds Micro SD. il y a de bonne nouvelle venue du linker R4i-sdhc whats the between nintendo ds lite and dsi. exécuter des applications et 80's nintendo games list les médias directement depuis le périphérique, 5 DSi Compatible avec toutes les éditions DS de différents types de langage adobe flash player for nintendo dsi xl en charge DSL / DSi / LL / XL Prise en charge de triche Action Replay DLDI auto-patcher Soutien SDHC Micro SD 4G. <a href="http://www.r4-3ds.ca/" title="R4 3DS">R4 3DS</a>

#414 By http://www.r4-3ds.ca/ (202.103.133.97) on 2013-08-06 17:09

le soi-disant ?cross-point?? technologie qui contribue à afficher les actualizar r4 upgrade revolution for ds 3D à l’utilisateur. Sera publié en Europe sur Nintendo 3DS le 12 whats the difference nintendo ds lite and dsi. Le magazine Fami divulgués la notation de jeux 80's nintendo games list achat r4i sdhc 3ds Paper Mario - étoile autocollants de 9/9/9/9, Résoudre de puzzle adobe flash player for nintendo dsi xl des autocollants Dans le jeu. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4">R4</a>

#413 By http://www.r4ifr.com/ (202.103.133.97) on 2013-08-06 15:42

finalement introduit le Acekard 2i dans le marché actualizar r4 upgrade revolution for ds la carte flash. télécharger le firmware et update patch sur le?site officiel de r4i sdhc dual core Télécharger ces deux Après avoir the difference between nintendo ds lite and dsi téléchargés. ores et déjà disponible sur un site Internet dédié en précommande à 160 80's nintendo games list 120 euros avec la version du jeu de son choix ou seulement 100 dollars sans cette dernière, la Dev-Team Edition comprend - une copie du jeu optionnel - une statue d&rsquo adobe flash player for nintendo dsi xl. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4 3DS">R4 3DS</a>

#412 By http://www.r4ifr.com/ (219.136.101.137) on 2013-08-06 01:26

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.

#411 By http://www.sixsigmadss.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-04 02:22

wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

#410 By http://maillotukraine.1to1elite.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-02 13:14

Powered by vBulletin

#409 By http://maillotfootarsenal.1to1elite.com/ (113.119.55.235) on 2013-08-02 04:43

index/topic/id/

#408 By http://maillotrussie.1to1elite.com/ (113.119.55.235) on 2013-08-01 13:49

le panier dans votre DS et actualizar r4 upgrade revolution for ds le système. une partie intérieure en plastique et whats the difference between ds lite and dsi. enrter autolatiquement dans le mode 80's nintendo games list Double UI éran avec des ic?nes, il est toujours adobe flash player for nintendo dsi xl pour le 8 mars prochain en Europe.

#407 By http://www.jeu3ds.com/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 15:18

YaBB.

#406 By http://raybanwayfarer.a.nf/ (116.21.64.219) on 2013-07-27 06:19

index.php?act=ST&f=

#405 By http://maillotbocajuniors.wehaay.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-27 05:24

profile.php?mode=viewprofile

#404 By http://maillotangleterre.1to1elite.com (116.21.64.219) on 2013-07-26 17:22

?board=*

#403 By http://maillotmorocco.1to1elite.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-25 14:51

超えてどのような劉暁波氏 (レオ彼女は-流れ-bwah 発 <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#402 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 17:48

超えてどのような劉暁波氏 (レオ彼女は-流れ-bwah 発 <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#401 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 16:16

最も可能性の高い高級オ <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#400 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 16:07