ธุรกิจ SMEs ไทย

posted on 01 Feb 2011 16:51 by flukeclubza

 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจ SMEs ไทยกับการแข่งขันในทศวรรษที่ 21

 

            วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจโดยมีจำนวนถึงประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นฐาน รากการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจรวมทั้งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนข้อมูลที่ยืนยันถึงบทบาท ทางเศรษฐกิจไทยที่สำคัญดังกล่าวได้แก่ การก่อให้เกิดการจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 76 ของการจ้างงานรวมของประเทศ บทบาทในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 39 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมดและมีมูลค่าการส่งออกโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออกรวม

 

 

ปัญหาอุปสรรค SMEs ไทย

 

            สภาพปัญหาอุปสรรค ทั้งที่เกิดจากข้อจำกัดของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอง หรือจากการขาดปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐและจากปัจจัยภายนอกกิจการได้ทำให้เกิด ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ที่สำคัญ ได้แก่ การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพด้านการผลิต การจัดการต่ำ และขาดขีดความสามารถในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การสร้างและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนำไปสู่การขาดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง มีนวัตกรรมมีความแตกต่าง และนำไปสู่ปรากฎการณ์ของปัญหาหลายประการ เช่น มีการขยายตัวต่ำ มีการหดตัวในบางสาขาเศรษฐกิจ (ภาคการค้า) รวมทั้งมีการส่งออกสินค้าในกลุ่มที่เป็นสินค้าปฐมภูมิและใช้แรงงานมากที่มี มูลค่าต่ำเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยไทยยังมีโอกาสและลู่ทางที่ดีทางด้านการผลิต สินค้าและบริการที่ใช้ภูมิปัญญาในประเทศ ความรู้สั่งสม ทักษะฝีมือ ความปราณีต อัธยาศัยไมตรี และวัตถุดิบภายในประเทศ ที่สอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ รวมทั้งโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยไทยมีการปรับตัว หลีกหนีจากการแข่งขันในตลาดล่างไปสู่การผลิตป้อนตลาดระดับกลางและระดับบน ขึ้นไปที่ใช้องค์ความรู้ ทักษะ ฝีมือและความเป็นไทยในการผลิตและการจัดการโดยจะต้องได้รับการสนับสนุนในด้าน ปัจจัยเอื้อและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจากภาค รัฐด้วย


 

 

Comment

Comment:

Tweet

index.php?action=vthread&forum=*&topic=*

#7 By arsenal trikot gelb (14.150.73.230) on 2013-09-27 15:00

Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Will read on

#6 By maillot brésil 2011 (202.105.60.107) on 2013-08-26 13:49

The crux of your writing whilst sounding reasonable initially, did not really settle perfectly with me after some time. Somewhere throughout the paragraphs you managed to make me a believer but just for a short while. I however have a problem with your leaps in assumptions and you might do well to fill in those gaps. When you can accomplish that, I would undoubtedly be amazed.
?? http://sensuouslondon.com

#5 By ?? (86.184.143.73, 181.15.245.162) on 2013-08-26 13:03

Copiez ces trois dans la racine de votre carte sd Mettez la carte mémoire et le linker r4i sdhc actualizar r4 upgrade revolution for ds core dans votre DS Lite console. éteindre la console et mettre la carte?r4i sdhc dual corerenouvléedans whats the difference nintendo ds lite and dsi V4. réclame des dommages et 80's nintendo games list juridiques en cas de succès, boutons et adobe flash player for nintendo dsi xl tactile sont disponibles Soutenir??Wi-Fi. <a href="http://www.r4ifr.com/" title="R4 3DS">R4 3DS</a>

#4 By http://www.r4ifr.com/ (202.103.133.97) on 2013-08-06 15:06

exécuter des applications et lire les médias directement actualizar r4 upgrade revolution for ds le périphérique. une approche intégrée auto-patch base de whats the difference between ds lite and dsi. qui peut être lu et afficher par le 80's nintendo games list du noyau La carte DSTT est de la même taille qu&rsquo, le dossier de adobe flash player for nintendo dsi xl de PC à carte mémoire flash.

#3 By http://www.r4i-sdhc.com (113.119.54.160) on 2013-07-31 15:18

る必要があります常に行くより、元のように <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#2 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 12:47

グッチ竹ハンドバッグ、現在起動。 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#1 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 18:03